4/15/2011

බඩු මිල අඩු අවුරුද්ද.....

රුපියල් හැටට තිබුන පොල්ගෙඩිය පනහට බැහැලාය. එලවළු මිලත් අඩුවෙලාය. අවුරුදු සීයයකටත් පෙර මෙහෙමයි කියා දිවයින ලොකු මහත්තයෙක් ලියලා ඇත. අපි කම්මැලි වෙලා කියලත් උන්නැහැ කියයි. කිරිකට් තරඟය මහේලලා පරාද විය. මහේල ඒකෙත් ජරාව කෑවාද කියලා දන්නේ නැත. මහේල අයි පී එල් දිනුවා කියලා ජනාධිපතිතුමාට වැඩක් නැති බැවින් අබේසුන්දර මහත්තයාටද ඒකේ වැඩක් නැත. අවුරුද්ද සුබය. ඒ පොල් ගෙඩිය රුපියල් දහයක් අඩුවෙලා ඇති නිසාය. කමකට නැති රටට ආදරේ නැති උන් කලින් පොල් ගණන් ගැන මතක් කරන්නට ඉඩ ඇත. උන්ට කියන්නට ඇත්තේ එකම එක දෙයකි. දිවයින හෝ දිණමින කතු වැකිය බලන්ඩලාකෝ ආයුබෝං.....

No comments: